Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft nieuwe noot voor JOR: Schorsing bestuurder B.V.: Ondernemingskamer of Voorzieningenrechter?

24.10.2019

Deze noot is een vervolg op zijn vorige noot JOR 2019/129;

Eerder had de Amsterdamse voorzieningenrechter een van de twee bestuurders van Hello Amsterdam B.V.,  welke B.V. een Amsterdams stadsmagazine uitgeeft, geschorst. Er was een patstelling ontstaan tussen de bestuurders, die ieder 50% van de aandelen houden. De bestuurder weigerde zijn hoog opgelopen rekening-courantschuld te verlagen, terwijl de liquiditeitspositie van de vennootschap in het geding kwam. De voorzieningenrechter had de bestuurder geschorst voor zes maanden of zoveel eerder als de Ondernemingskamer een voorziening zou treffen. Partijen bereikten geen schikking zodat de andere bestuurder een enquêteprocedure startte. In deze beschikking oordeelt de Ondernemingskamer dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. De (geschorste) bestuurder wordt ook door de Ondernemingskamer geschorst.

In deze noot gaat Caspar in op de voor- en nadelen van de door de verzoeker gekozen route om eerst een kort geding te starten voorafgaand aan de enquêteprocedure. Voordelen zijn onder meer de laagdrempeligheid en de beperkte kosten van een kort geding. Er is een kleinere kans op inmenging van derden (de Ondernemingskamer benoemt vaak OK-functionarissen, zo ook in deze beschikking). Nadeel is dat de zaak bij de Ondernemingskamer opnieuw wordt behandeld, waardoor er met het kort geding een extra procedure wordt toegevoegd. Partijen kunnen immers ook direct naar de Ondernemingskamer om hetzelfde resultaat te bereiken. De patstelling tussen partijen zou kunnen worden doorbroken door overdracht van (een deel van) de aandelen. Deze overdracht kan worden afgedwongen bij de rechtbank, maar daarvoor geldt een (uitstotings)procedure bij de ‘gewone’ rechtbank. Weer een nieuwe procedure. In de noot pleit Caspar voor de mogelijkheid om de Ondernemingskamer te laten oordelen over de (gedeeltelijke) overdracht van aandelen. De wetgever werkt al aan deze bevoegdheidsverbreding van de Ondernemingskamer. De eventuele invoering van het voorontwerp Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure zal dit mogelijk maken.

Heeft u vragen over de schorsing of het ontslag van bestuurders, neem dan contact op met Caspar Scholten, Adriaan Stoop of Maarten Sanders

De noot is hier te vinden: Gerechtshof Amsterdam (OK) 28 juni 2019, JOR 2019-221 mnt Scholten

Meer nieuws

Bergh Stoop & Sanders breidt uit

The Mobile Company gets acquired by Apadmi

Caspar Scholten

Caspar Scholten bespreekt nieuwe noot voor de JOR – Matigingsgronden bij bestuurdersaansprakelijkheid zijn limitatief

Caspar Scholten

Handboek Enquêterecht