Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

De overheid heeft beleid opgesteld dat is gericht op het voorkomen van witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme. Hieronder vallen alle vormen van fraude (zoals faillissementsfraude en fiscale fraude) en steekpenningen (corruptie).

Daarom zijn bijna alle dienstverleners, dus ook wij advocaten, in bepaalde zaken wettelijk verplicht om (i) een cliëntenonderzoek te doen, (ii) bestaande cliënten te monitoren, (iii) onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen die worden gebruikt bij een transactie en (iv) ongebruikelijke transacties te melden bij het landelijk meldpunt van de Financial Intelligence Unit Nederland. Deze verplichtingen staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is gebaseerd op een Europese richtlijn waardoor overal in de Europese Unie ongeveer dezelfde regels gelden.

De Wwft is van toepassing indien wij advies geven of bijstand verlenen bij:

  1. aan- of verkoop van registergoederen en kunstvoorwerpen;
  2. beheer van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  3. oprichting of beheer van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  4. aan- of verkoop van aandelen in, of gehele of gedeeltelijke aan- of verkoop dan wel overname van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  5. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van belastingadviseurs;
  6. vestiging van een recht van hypotheek op een registergoed;

onafhankelijk beroeps-of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

De Wwft is niet van toepassing voor zover wij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende (i) de bepaling van diens rechtspositie, (ii) diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, (iii) het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of (iv) het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

Wij moeten steeds zelf beoordelen of wij een onderzoek moeten uitvoeren en beoordelen hoe uitgebreid dit onderzoek zal zijn.