Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Algemene voorwaarden

Onder “Opdrachtnemer” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Bergh Stoop & Sanders N.V. Bergh Stoop & Sanders N.V. treedt ook naar buiten onder de naam Bergh Stoop & Sanders Advocaten. Bergh Stoop & Sanders N.V. is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34350567.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aanvaarde opdrachten en op alle relaties tussen Opdrachtnemer en zijn cliënten (“Opdrachtgever”). Opdrachten aan Opdrachtnemer en/of aan hem verbonden personen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en aan hem verbonden personen is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheids­verzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval van toepassing is. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden en/of de aansprakelijkheid niet door deze verzekering is gedekt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000 of, indien het in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot een maximumbedrag van € 100.000. Onder “verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: iedere ondergeschikte, (al dan niet ingeleende) werknemer, adviseur, partner, (indirect) bestuurder en/of aandeelhouder van Opdrachtnemer.
 3. Iedere aanspraak op schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, wanneer Opdracht­nemer niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aan­leiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 4. Waar mogelijk zal Opdrachtnemer bij het inschakelen van derden tevoren Opdrachtgever raadplegen en hij zal in ieder geval bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer wordt hierbij door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aan­sprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werk­zaamheden voor Opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Opdrachtnemer.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven.
 7. Ten behoeve van Opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. In verband met dekking van algemene kantoorkosten (telefoon-, fax-, porto- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening gebracht worden. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 8. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer de gegevens verstrekken die de Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden of banken nodig hebben teneinde te voldoen aan de verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. De Opdrachtnemer is verplicht ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden. De Opdrachtnemer is bovendien onder omstandigheden verplicht inlichtingen over meldings­plichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale autoriteiten.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en de verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en schade die de Opdrachtnemer of een verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht. De Opdrachtnemer is mogelijk verplicht informatie te verstrekken aan overheden of derden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 10. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling kan door Opdrachtnemer aanspraak worden gemaakt op wettelijke rente en incassokosten.
 11. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waaronder geschillen over de toepasselijkheid en de geldigheid van deze algemene voorwaarden (alsmede deze bepaling over de rechtskeuze), is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 12. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook iedere aan Opdrachtnemer verbonden persoon kan een beroep doen op deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen. Deze bepaling geldt als onherroepelijk derdenbeding om niet in de zin van artikel 6:253 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 62/2020 en zijn hier te downloaden.