Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Steven Wiggers schrijft nieuwe noot over faillissementspauliana voor JOR

18.11.2020

Een vennootschap gaat een schuld aan die eigenlijk bij haar bestuurder thuishoort. Ondanks een verrekeningsverbod in haar algemene voorwaarden, staat de vennootschap toe dat deze schuld wordt voldaan door verrekening. Is deze verrekening(safspraak) dan paulianeus? In zijn uitspraak van 7 april 2020 oordeelt het Hof Den Haag van wel. Steven Wiggers wijst er in zijn noot bij dat arrest op dat dit oordeel met name is gemotiveerd door het paulianeuze karakter van het aannemen van een schuld voor een ander en niet zozeer van de verrekening(safspraak).

Zie hier voor de annotatie: Hof Den Haag, 7 april 2020, JOR 2020/262, m.nt. S.H. Wiggers

Steven Wiggers adviseert en procedeert regelmatig over faillissementsrechtelijke onderwerpen. Neem voor vragen contact met hem op (wiggers@berghstoop.com).

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.