Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

UITSPRAAK HOGE RAAD IN DE ZAAK NANADA MUSIC EN LEDEN VAN DE BAND GOLDEN EARRING

11.08.2017

De Hoge Raad heeft op 7 juli jl. uitspraak gedaan op het gebied van muziekrecht en auteursrecht, in de rechtszaak tussen muziekuitgeverij Nanada Music en de leden van de band Golden Earring. De uitspraak is belangrijk voor de muziekindustrie, omdat daarin is geoordeeld onder welke voorwaarde music publishing contracten opgezegd kunnen worden.

Nanada Music, de muziekuitgeverij die in 1968 is opgericht door Willem van Kooten, is uitgever van een deel van het repertoire van Golden Earring. Dat wil zeggen dat Nanada de auteursrechten op de liedjes exploiteert. In de procedure was aan de orde of de bandleden de uitgavecontracten met Nanada rechtsgeldig hebben beëindigd. De bandleden zijn van mening dat de contracten zelfs zonder reden opgezegd kunnen worden. Nanada is van mening dat dit niet kan, omdat de contracten voor de duur van het auteursrecht zijn gesloten en Nanada zich altijd voldoende is blijven inspannen om de liedjes te exploiteren. Aan de Hoge Raad is daarom voorgelegd of de muziekuitgave overeenkomsten opgezegd kunnen worden en onder welke voorwaarden.  

Wat vindt de Hoge Raad? De Hoge Raad heeft niet alleen begrip voor de positie van de auteur, maar ook voor die van de uitgever. Van de uitgever wordt immers verwacht dat deze investeert in de promotie, exploitatie en administratie van de muziekrechten, terwijl succes onzeker is. Daarvan hebben de auteurs ook profijt. De Hoge Raad is daarom van mening dat de uitgavecontracten niet zomaar opgezegd kunnen worden door de auteur, maar in beginsel alleen als daarvoor een ‘voldoende zwaarwegende grond’ bestaat. De Hoge Raad erkent expliciet het belang van investeringen door muziekuitgevers. Wanneer uitgavecontracten op ieder gewenst moment opgezegd kunnen worden, zal de uitgever minder (snel) bereid zijn deze investeringen te doen.

Gert-Jan van den Bergh en Berber Brouwer treden in deze zaak op voor muziekuitgeverij Nanada Music.  

Lees de uitspraak hier

Voor meer informatie en/of vragen inzake muziekrecht, uitgavecontracten en mediarecht kunt u terecht bij Berber Brouwer  of een van de andere advocaten van de IE-sectie van Bergh Stoop & Sanders

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.