Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft noot voor JOR over bestuurdersaansprakelijkheid

08.11.2016

Matiging aansprakelijkheid van bestuurder voor boedeltekort van  failliete vennootschap.

 

Caspar Scholten heeft weer een noot gepubliceerd in de JOR. In deze uitspraak oordeelt de rechtbank Den Haag dat een bestuurder van een failliete vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort (art. 2:248 lid 1 BW). Hij heeft zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld, mede omdat de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd en de administratie een puinhoop was (de boekhouding was zelfs deels vernietigd). De rechtbank gaat uitgebreid in op de disculpatiegronden, die de bestuurder zonder succes aanvoert. Caspar Scholten behandelt met name de mogelijkheid voor de rechter om de aansprakelijkheid van de bestuurder te matigen.

De rechter kan de aansprakelijkheid van het gehele bestuur matigen indien hem deze bovenmatig voorkomt. Voor deze “collectieve” variant zijn de aard en de ernst van de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, de andere oorzaken van het faillissement, alsmede de wijze waarop het faillissement is afgewikkeld, bepalend. De wet geeft ook de mogelijkheid de bestuurdersaansprakelijkheid van de individuele bestuurder te matigen, maar alleen gelet op de tijd dat de bestuurder in functie is geweest binnen de periode waarin de onbehoorlijke taakvervulling plaatsvond. Het feitencomplex geeft thans weinig aanleiding de aansprakelijkheid van de bestuurder te matigen, maar hij krijgt een herkansing; de matiging kan ook aan de orde komen tijdens de separate schadestaatprocedure, waarin wordt bepaald hoeveel de bestuurder moet betalen.

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.