Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Caspar Scholten schrijft annotatie bij de laatste twee beschikkingen inzake ZED+

18.04.2017

In deze twee beschikkingen staat met name centraal het verzoek om de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder, Peter Wakkie, te ontslaan. De geplaatste kanttekeningen van verzoekers die ten grondslag lagen aan het verzoek (randnummer 4 van de annotatie), lijken op voorhand niet ongefundeerd. Toch meent Caspar Scholten dat dit verzoek terecht wordt afgewezen.

De OK toetst het verzoek om de OK-bestuurder te ontslaan, terughoudend. De tijdelijk bestuurder heeft een ruime beoordelingsmarge bij de uitoefening van zijn taak in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zijn functioneren dient te worden beoordeeld in het licht van de moeilijke omstandigheden, waarbij aandeelhouders en organen van de rechtspersoon vaak recht tegenover elkaar staan. Daarbij moet hij zo weinig mogelijk worden gehinderd door een dreigende aansprakelijkstelling of ontslag. Lees de gehele noot hier en hier 

Caspar Scholten schreef eerder met Dewi Krop en Benno Verburgt een uitgebreid hoofdstuk over de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder in de Geschriften van de Vereniging Corporate Litigation (zie ook). Bergh Stoop en Sanders staat regelmatig vennootschappen bij die onderwerp zijn van een enquêteprocedure, dan wel bestuurders of commissarissen van die vennootschappen. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Aad Stoop of Caspar Scholten.

 

 

 

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.