Zoek binnen de Bergh Stoop & Sanders websiteken

Artikel Martha Visser en Auke van Hoek in het Maandblad voor Vermogensrecht

21.09.2023

Martha Visser en Auke van Hoek hebben een artikel geschreven over de aangekondigde wijziging van de Erfgoedwet: ‘Dynamische Erfgoedbescherming als tandeloze tijger, Een kritische beschouwing van de aangekondigde wetswijziging van de Erfgoedwet’.

In het artikel gaan ze in op de beoogde wijziging van de Erfgoedwet, waarmee regelgeving voor beschermwaardig Nederlands erfgoed zal worden aangescherpt. De aanleiding voor de geplande wijziging was de Prinses Christina- affaire, waarbij de wijlen prinses een stel Rubens tekeningen veilde in het buitenland zonder dat de Nederlandse overheid op dat moment bij machte was actie te ondernemen.

Een beruchte eerdere verkoop onder het oude erfgoedbeleid betrof het schilderij ‘De Boschbrand’ van de vermaarde kunstenaar Raden Sarief Bastaman Saleh. Het werk werd verkocht aan de National Gallery Singapore terwijl het dubbel en dwars een plek verdiende in een Nederlands óf Indonesisch nationaal museum, zoals Ivo Bouwman eerder al betoogde. Dat verandering nodig was, onderschrijven de auteurs dan ook volledig. In hoeverre de nu door Ministry of Education, Culture and Science gecommuniceerde wijzigingen de problemen van het eerdere uitvoerbeleid zullen oplossen is een tweede.

De auteurs zien haken en ogen in de voorgenomen wetswijziging, van juridische maar ook van praktisch aard: met strengere regels, zonder meer geld om belangrijke werken aan te kopen, worden rechten van eigenaren nodeloos beperkt. Transparantie en een helder kader van wát Nederland precies binnen de grenzen wil houden, zijn noodzakelijk ook in het kader van rechtszekerheid voor verzamelaars.

Het artikel is te vinden via: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/maandbladvermogensrecht/2023/7-8/MvV_1574-5767_2023_033_007_005 .

Voor meer informatie over het onderwerp kunt u terecht bij Martha Visser en Auke van Hoek, gespecialiseerd in Kunstrecht en intellectuele eigendom.

De auteurs bedanken Gert-Jan van den BerghLars van Vliet van Maastricht University Faculty of LawJeroen Chorus en de redactie van MvV voor hun steun tijdens het schrijven.

Meer nieuws

Dag van de persvrijheid

Op de Dag van de Persvrijheid heeft Villamedia een belangrijk artikel gepubliceerd van onderzoeksjournalist Stella Braam. In het artikel deelt Braam haar reactie op het klachtenrapport van 30 april jl., dat zij ontving van directeur-generaal van de AIVD, Erik Akerboom, naar aanleiding van haar klacht.

Maatwerk vereist bij het opstellen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract

Het is alleen mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als er in de arbeidsovereenkomst een (extra) motivering staat in dit verband. In die motivering moeten de zwaarwegende bedrijfsbelangen staan die de werkgever heeft om 'deze specifieke werknemer' aan 'dit specifieke concurrentiebeding' te binden. Een algemene, bedrijfsbrede motivering volstaat dus niet.

CSDDD opnieuw uitgesteld

Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.